Regulamin

REGULAMIN ODBYWANIA KURSU W PROMOTOR NAUKA JAZDY

regulamin obowiązuje od 15.05.2023r.

§1 Zasady ogólne

1. Warunkiem uczestniczenia w kursie jest posiadanie przez Uczestnika kursu Profilu Kandydata na Kierowcę (’PKK’).
2. Przed rozpoczęciem kursu, Uczestnik kursu zobowiązany jest dostarczyć do OSK Profil Kandydata na Kierowcę (’PKK’) w celu weryfikacji.
3. Uczestnik kursu ma obowiązek stawić się na wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne w ustalonym w harmonogramie miejscu i czasie.
4. Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali wykładowej OSK przy ulicy Daniłowskiego 2/4 w Warszawie, plac manewrowy mieści się przy ulicy Widawskiej róg Ks. Bolesława.
5. Godziny zajęć teoretycznych równają się 45 minutom, a zajęć praktycznych 60 minutom.
Zajęcia praktyczne dla kat. A, A2 i A1 rozpoczynają się i kończą na placu manewrowym OSK (ul. WIdawska róg Ks. Bolesława). Zajęcia praktyczne dla kategorii B rozpoczynają się w miejscu wskazanym przez instruktora. Przed przystąpieniem do zajęć praktycznych Uczestnik kursu zobowiązany jest posiadać dowód tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość oraz Kartę Przeprowadzonych Zajęć (’KPZ’).
6. Uczestnik kursu, w stosunku do którego istnieje podejrzenie, że jest w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków, który stawia się w celu odbycia zajęć teoretycznych lub praktycznych, nie zostanie dopuszczony do udziału w kursie. Kontrolę w zakresie trzeźwości, bycia pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków, przeprowadzają organy policji.
7. Maksymalny czas na zakończenie kursu to 6 miesięcy od daty jego rozpoczęcia. W przypadku przekroczenia tego terminu niezrealizowane zajęcia przepadają. W okres ten nie wlicza się czasu zawieszenia przez OSK zajęć praktycznych dla kategorii: A, A2 i A1 (od 1 listopada do 31 marca).
8. Egzamin wewnętrzny praktyczny i teoretyczny może zostać odwołany z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. Niestawienie się na egzamin lub przekazanie informacji w innym terminie jest równoznaczne z niezaliczeniem egzaminu.
9. W przypadku gdy przepadła część zajęć praktycznych kursu (np. z powodu nieobecności, braku KPZ, braku wymaganego stroju dla kat. A, A2, A1) kursant jest zobowiązany wykupić brakujące godziny jako jazdy doszkalające.
10. Karta Przeprowadzonych Zajęć (’KPZ’) jest wydawana Uczestnikowi kursu z chwilą rozpoczęcia kursu. Po zakończeniu szkolenia teoretycznego oraz praktycznego podlega zwrotowi do OSK. Przed przystąpieniem do zajęć, Uczestnik kursu zobowiązany jest posiadać Kartę Przeprowadzonych Zajęć (’KPZ’). KPZ to podstawowy dokument potwierdzający fakt odbywania przez kandydata kursu. Właścicielem KPZ jest Uczestnik kursu.
11. Jeżeli Uczestnik kursu przystąpi do zajęć praktycznych w stanie nietrzeźwości , po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, zajęcia nie zostaną zrealizowane z winy Uczestnika kursu (patrz pkt.9) i przepadają.

§2 Odbywanie zajęć teoretycznych

1. Terminy odbywania się zajęć teoretycznych ustala OSK.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji losowej, uniemożliwiającej przeprowadzenie części zajęć teoretycznych z przyczyn leżących po stronie OSK, OSK zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Uczestnika kursu. W przypadku odwołania zajęć teoretycznych OSK zobowiązuje się przeprowadzić zajęcia w możliwie najszybszym terminie, po jego uzgodnieniu ze wszystkimi Uczestnikami kursu.
3. Stawienie się uczestnika kursu na zajęciach teoretycznych w czasie przekraczającym 15 minut od ustalonej godziny ich rozpoczęcia, traktowana jest, jako nieobecność.

§3 Odbywanie zajęć praktycznych

1. W celu ustalenia indywidualnego terminu zajęć praktycznych lub jego zmiany (Uczestnik kursu ma obowiązek poinformowania OSK o swojej nieobecności na zajęciach praktycznych):
a) Uczestnik kursu kat. A, A2 lub A1 powinien w godzinach pracy placu manewrowego OSK (ul. Widawskiej róg Ks. Bolesława), tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00, skontaktować się z instruktorem za pośrednictwem numeru telefonu wskazanego na stronie OSK oraz podać przypisany mu numer kursanta (wpisany w książeczce jazd – wewnętrzny dokument OSK wydany na ostatnich zajęciach teoretycznych).
b) Uczestnik kursu kat. B powinien ustalić termin z instruktorem, którego dane osobowe, w tym numer telefonu wskazane są w książeczce jazd (wewnętrzny dokument OSK wydany na ostatnich zajęciach teoretycznych) oraz podać przypisany mu numer kursanta.
2. Uczestnik kursu, przystępując do zajęć praktycznych kat. A, A2 lub A1, powinien być ubrany w buty za kostkę , długie spodnie, okrycie wierzchnie z długim rękawem, rękawiczki oraz kominiarkę w przypadku korzystania z kasku OSK. Nie spełnienie powyższych wymogów co do stroju skutkuje niedopuszczeniem do zajęć, które przepadają z winy Uczestnika kursu.
3. Uczestnik kursu nie posiadający Kart Przeprowadzonych Zajęć nie może wsiąść za kierownicę pojazdu nauki jazdy, brak KPZ skutkuje niedopuszczeniem do zajęć, które przepadają z winy Uczestnika kursu.
4. Każdy uczestnik kursu może odwołać zajęcia praktyczne z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. W celu zmiany terminu zajęć praktycznych należy skontaktować się telefonicznie nie później jak 24 godziny przed terminem zajęć. w godzinach pracy OSK wskazanych w pkt 1 a) lub b) powyżej.
5. Odwołanie przez Uczestnika kursu zajęć praktycznych w terminie późniejszym niż określony w punkcie 4 powyżej oraz stawienie się na umówionych zajęciach praktycznych w czasie przekraczającym 15 minut od ustalonej godziny ich rozpoczęcia traktowana jest jako nieobecność.
6. Nie Odwołanie zajęć i niestawienie się Uczestnika kursu na zajęciach praktycznych powoduje odnotowanie nieobecności.
7. W przypadku zaistnienia ważnej przyczyny losowej uniemożliwiającej przeprowadzenie części zajęć praktycznych z przyczyn leżących po stronie OSK, OSK zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Uczestnika kursu oraz zobowiązuje się przeprowadzić zajęcia w możliwie najszybszym terminie, po jego uzgodnieniu z Uczestnikiem kursu.
8. W przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych, jeżeli prowadzenie zajęć zagraża bezpieczeństwu Uczestnika kursu lub innych uczestników ruchu drogowego, instruktor może przerwać lub odwołać zajęcia praktyczne.
9. Instruktor decyduje o programie szkolenia praktycznego, wybiera ćwiczenia, typ pojazdu oraz trasy szkoleń

§4 Egzamin wewnętrzny i zakończenie kursu

1. Egzamin wewnętrzny składa się z części:
a) teoretycznej – przeprowadzonej w sali wykładowej przy użyciu testu komputerowego;
b) praktycznej – przeprowadzonej na placu manewrowym i w ruchu drogowym po uzyskaniu przez osobę szkołą pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu – jeżeli jest wymagana.
2. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów wewnętrznych przez Uczestnika kursu, Profil Kandydata na Kierowcę (’PKK’) jest aktualizowany, a Uczestnik kursu może zapisać się na egzaminy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (’WORD’).

regulaminy archiwalne

zobacz