Kategoria A1

Nasze motocykle

Posiadamy motocykle egzaminacyjne Yamaha MT-07, BMW G 310R i Yamaha MT-125. Szkolimy także na motocyklach Kawasaki ER-6N, Yamaha YBR 250, Honda CBF 125 i innych. Posiadamy plac o powierzchni 2200 m2, na którym zadania egzaminacyjne rozstawione są na stałe.

Ograniczenia prawne i wiekowe!

Kategoria A1 – uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm³, mocy nie przekraczającej 11 kW (14,95 KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg; motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW . WYMAGANY WIEK – skończone 16 lat (kurs można rozpocząć 3 m-ce przed ukończeniem 16 lat).
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest posiadanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) kategorii A1.

Ważne!

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) należy obowiązkowo dostarczyć najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie kursu prawa jazdy.

Szczegółowe informacje czym jest i jak uzyskać PKK znajdują się poniżej.

czytaj więcej

zapisz się na kurs prawa jazdy kategorii A1 już teraz

Nie odnaleziono wydarzeń!
zapisz się

kursy na prawo jazdy kategorii A1

Kurs z wykładami stacjonarnie składa się z części teoretycznej – 30 godzin lekcyjnych (45 min) i części praktycznej – 20 godzin zegarowych (60 min) oraz egzaminów wewnętrznych (teoretycznego i praktycznego).
Teoria w weekendy stacjonarnie trwa 2 tygodnie i są to 4 spotkania po 7,5 godziny lekcyjnej (soboty i niedziele od godz. 10:00 do 16.00).
Sala wykładowa Bielany ul. Daniłowskiego 2/4, 01-833 Warszawa
Część praktyczna kursu rozpoczyna się po zakończeniu części teoretycznej. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) należy obowiązkowo dostarczyć najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie kursu prawa jazdy z wykładami stacjonarnie.


Kurs online (rozpoczęcie w dowolnym terminie) składa się z nauki online (30 dniowy dostęp online do platformy z nauką), egzaminu teoretycznego w WORD, następnie realizujemy: 4 godziny lekcyjne (45 min) I pomocy przedmedycznej i część praktyczną – 20 godzin zegarowych (60 min) oraz egzaminu wewnętrznego praktycznego.
Część praktyczna kursu rozpoczyna się po zdanym egzaminie teoretycznym w WORD. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) konieczny dopiero na etapie zapisu na egzamin teoretyczny w WORD.
Kurs praktyczny (po egzminie teoretycznym w WORD) składa się z 4 godzin lekcyjnych (45 min) I pomocy przedmedycznej i części praktycznej – 20 godzin zegarowych (60 min) oraz egzaminu wewnętrznego praktycznego.
Część praktyczna kursu rozpoczyna się po zdanym egzaminie teoretycznym w WORD.

Zajęcia praktyczne to 10 spotkań po 2 godziny zegarowe (20 godzin). Terminy spotkań kursant ustala bezpośrednio z instruktorem prowadzącym. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 19.00 w okresie letnim, do zmroku jesienią. Lokalizacja naszego placu manewrowego: Bemowo ul. Widawska róg Ks. Bolasława (kontakt plac manewrowy)
Wymagany strój na zajęcia praktyczne motocyklowe to buty za kostkę, długie spodnie, okrycie wierzchnie z długim rękawem, rękawiczki oraz kominiarka w przypadku korzystania z kasku OSK.. W przypadku korzystania z własnego kasku należy mieć kask integralny (szczękowy).

Zajęcia praktyczne dla kategorii motocyklowych prowadzone są w okresie od 01 kwietnia do 31 pażdziernika.

Egzaminy wewnętrzne teoretyczne
(dot. kursów z wykładami stacjonarnie) dla kategorii motocyklowych przeprowadzamy w okresie od 01 kwietnia do 15 listopada.

cennik kurs kategoria A1

KURS KAT. A1

2600zł

kurs z wykładami stacjonarnie

W przypadku płatności jednorazowej cena kursu pomniejszona jest o 50 zł.

 • 30 x 45 min. teoria
 • Testy na prawo jazdy wraz z aplikacją mobilną i e-podręcznikiem – 90 dni (aktualne pytania egzaminacyjne)
 • 20 x 60 min. praktyka
 • Egzamin wewnętrzny teoretyczny (pierwszy w cenie kursu)
 • Egzaminu wewnętrzny praktyczny (pierwszy w cenie kursu)
 • Po zakończeniu kursu egzaminy w WORD teoretyczny i praktyczny (płatne w WORD 50 zł i 200 zł)
zapisz się

KURS KAT. A1

2550zł

kurs online

 • Dostęp do platformy z nauką (+aplikacja mobilna) 30 dni (aktualne pytania egzaminacyjne)
 • 4 x 45 min. I pomoc przedmedyczna
 • 20 x 60 min. praktyka
 • Egzaminu wewnętrzny praktyczny (pierwszy w cenie kursu)
 • Po zakończeniu kursu egzamin praktyczny w WORD (płatny w WORD 200 zł)
zapisz się

KURS KAT. A1

2550zł

kurs praktyczny – po egzaminie teoretycznym w WORD

 • 4 x 45 min. I pomoc przedmedyczna
 • 20 x 60 min. praktyka
 • Egzaminu wewnętrzny praktyczny (pierwszy w cenie kursu)
 • Po zakończeniu kursu egzamin praktyczny w WORD (płatny w WORD 200 zł)
zapisz się

PKK – Profil kandydata na kierowcę 

Od 19 stycznia 2013 r. zgodnie z ustawą o kierujących (Dz.U. z 2011 Nr 30 poz. 151 z późn. zm) osoba ubiegająca się o prawo jazdy w pierwszej kolejności powinna udać się do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca stałego zamieszkania, tam po złożeniu wniosku o wydanie prawa jazdy wraz z wymaganymi załącznikami otrzyma Profil Kandydata na Kierowcę tzw. PKK.
Czas oczekiwania na wygenerowanie profilu to 2 dni robocze (*).
Jednak pomimo obowiązujących przepisów czyli Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, czas otrzymania PKK wydłuża się czasem do około 3-5 TYGODNII (dotyczy osób które zminily miejsce zamieszkania a prawo jazdy którym się posłiugują jest wydane przez wydział komunikacji właściwy dla poprzedniego miejsca zamieeszkania). Powodem tego są wewnętrzne procedury wydziałów komunikacji (nie zgodne z obowiązującymi przepisami)
PKK stanowi podstawę do rozpoczęcia szkolenia oraz umożliwia przystąpienie do egzaminu w dowolnie wybranym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

(*) ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki wydawania i zatrzymywania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami, a także szczegółowe czynności organów i innych jednostek z tym związane oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach.
Rozdział 2
Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami
§ 5.
1.
Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie, przed przystąpieniem do szkolenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy, składa do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie następujące dokumenty (*):
1)
wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy, oraz o niewystępowaniu przesłanek, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz ust. 2 ustawy;
2)
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest ono wymagane;
3)
kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
4)
zgody, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy – jeżeli są wymagane;
5)
kopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada.
2.
Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1, danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców oraz danych zgromadzonych w bazie danych, właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, generuje profil kandydata na kierowcę w centralnej ewidencji kierowców za pomocą systemu teleinformatycznego.

===================================================================================================
(*) Prawo jazdy jest wydawane przez starostę, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu, a w uzasadnionych przypadkach właściwego ze względu na miejsce czasowego pobytu.

Jakie dokumenty należy złóżyć w Wydziale Komunikacji, aby uzyskać PKK

WYPEŁNIONY WNIOSEK

Wniosek papierowy do wypełnienia możesz pobrać np >> TU << lub złożyć wniosek elektronicznie za pośrednictwem ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ SYSTEMU POJAZD I KIEROWCA www.esp.pwpw.pl, (instrukcja wypełnienia wniosku https://info-car.pl/new/aktualnosci/2314). Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną należy posiadać profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny, a także założyć darmowe konto na stronie www.esp.pwpw.pl.

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI

Np dowód osobisty, paszport. W przypadku cudzoziemców kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej trwający dłużej niż 185 dni.

KOPIĘ POSIADANEGO PRAWA JAZDY jeśli takowe posiadamy

AKTUALNA FOTOGRAFIĘ

Zdjęcie powinno być aktualne i kolorowe o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm. Zdjęcie musi być wykonane na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry. Obejmuje wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

ORZECZENIE LEKARSKIE

Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badania kierowców.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Udostępniamy kontakt do zaprzyjaźnionego lekarza z uprawnieniami do badania kierowców.  Badanie jest płatne u lekarza – cena spacjalna dla kursantów ProMotor.
Szczegóły w potwierdzeniu zapisu na kurs.

PISEMN ZGODĘ RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, jeżeli kandydat nie ukończył 18 lat.

co oferujemy ?

Doświadczoną kadrę instruktorską

Nasi instruktorzy to motocykliści z ponad 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu i obsłudze motocykli

Naukę poprzez ćwiczenia na różnych modelach motocykli

Dzięki zróżnicowaniu modeli motocykli wykorzystywanych podczas kursu, możemy w przyjazny i bezpieczny sposób dla osoby uczącej się zwiększać poziom trudności wykonywanych ćwiczń.

Wsparcie merytoryczne

Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia dotyczące praktycznych zagadnień związanych z przygotowaniem do egzaminu na prawo jazdy, wykonania poszczególnych zdań czy jazdy motocyklem

Profesjonalnie przygotowany i bezpieczny plac

 2600 m2 profesjonalnie przygotowanej i bezpiecznej powierzchni placu manewrowego

część teoretyczna

– przepisy ruchu drogowego

– znaki i sygnały drogowe

– obsługę bieżącą pojazdu

– teorię techniki i taktyki jazdy

– pomoc przedmedyczną i podstawy ratownictwa drogowego

Zajecia praktyczne

na prawo jazdy kategorii A1

PIERWSZE ZAJECIA  Omówienie motocykla i metodyki nauczania oraz zasad poruszania się po placu manewrowym
– operowanie klamką sprzęgła, ruszanie i zatrzymywanie motocykla, prawidłowa pozycja na motocyklu i jego stabilność

– slalom prosty przejechany oburącz oraz lewą i prawą ręką, patrzenie na motocyklu
– szeroki slalom przejechany oburącz oraz lewą i prawą ręką
DRUGIE ZAJECIA  Umiejętności zmiany biegów
TRZECIE ZAJECIA Hamowanie z redukcją
– dozowanie siły hamowania na wyznaczonym odcinku

– hamowanie z redukcją jednego biegu
– pełna sekwencja hamowania
CZWARTE ZAJECIA  Skręcanie i zawracanie oraz towarzyszące im zjawisko przeciwskrętu
– przygotowanie do zajęć – jazda bez trzymanki

– zmiana kierunku kierunku jazdy poprzez wywarcie siły na kierownicę
– skręcanie na równej prędkości
-ruszanie, skręcanie i zawracanie na wyznaczonej szerokości
 PIATE ZAJECIA  Redukcja biegów z międzygazem
SZÓSTE ZAJECIA Zadania egzaminacyjne
– omówienie motocykla
– przeparkowanie motocykla
– slalom wolny
– slalom szybki
– omijanie przeszkody
– ruszanie na wzniesieniu
SIÓDME ZAJECIA Jazda po mieście – ulica z punktu widzenia motocyklisty
ÓSME ZAJECIA Jazda po mieście – nie dajmy się zabić
DZIEWITE ZAJECIA Jazda po mieście – jak pojechać, żeby zdać
DZIESIATE ZAJECIA Jazda po trasie egzaminacyjnej
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany kolejności i ilości ćwiczeń, w zależności od kategorii oraz poziomu umiejętności kursantów. 

egzamin praktyczny kategoria A1

PLAC MANEWROWY

Zadanie egzaminacyjne nr 1 – PRZYGOTOWANIE DO JAZDY

Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiadających bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.
1. Osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
a) poziom oleju w silniku
b) poziom płynu chłodzącego
c) poziom płynu hamulcowego
d) działanie sygnału dźwiękowego
e) działanie świateł pozycyjnych
f) działanie świateł mijania
g) działanie świateł drogowych
h) działanie świateł hamowania „STOP”
i) działanie świateł kierunkowskazów
j) działanie podświetlenia tablicy rejestracyjnej


Na wykonanie czynności egzaminowany ma nie więcej niż 5

minut.Powinien co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe. Losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a–e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f-k. Zadanie kończy się sprawdzeniem stanu łańcucha (w przypadku, gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch).

2. przeparkowanie motocykla
zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku, nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko, dozwolone są maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu)
3. przygotowanie się do jazdy
wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 rozporządzenia (czyli: kamizelka odblaskowa, odpowiedni kask ochronny oraz ochraniacze na kolana i łokcie): ustawienie lusterek
– w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
– w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem
włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym

Zadanie egzaminacyjne nr 2 – JAZDA WOLNA

Jazda po łukach w kształcie cyfry 8 (tzw. ósemka)
– upewnienie się o możliwości jazdy:
● wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym

● ocena sytuacji wokół pojazdu
● płynne ruszenie poprzez łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika
– 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8
upewnianie się o możliwości skręcenia

Przejazd slaom  pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchuPodczas wykonywania zadania nie wolno:

– podpierać się nogami
– najeżdżać na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne
– potrącić pachołków

Zadanie egzaminacyjne nr 3 – RUSZANIE Z MIEJSCA DO PRZFDU NA WZNIESIENIU

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu. Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga odpowiedni hamulec, a następnie rusza do przodu, zwalniając go. Odległość a (od szczytu wzniesienia) wynosi co najmniej półtorej długości pojazdu egzaminacyjnego dla kat. AM, A1, A2, A.

Kąt = między 2,5°a 5,5°
Szerokość pasa ruchu dla kat. AM, A1, A2, A – 3 m

Zadanie egzaminacyjne nr 4 – SLALOM SZYBKI

– upewnienie się o możliwości jazdy: wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, ocena sytuacji wokół pojazdu, płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika
– 2-krotny przejazd pomiędzy 3 pachołkami; średnia prędkość 1 przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h, przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu; podczas wykonywania zadania nie wolno podpierać się nogami i potrącać pachołków

Zadanie egzaminacyjne nr 5 – OMINIĘCIE PRZESZKODY

– upewnienie się o możliwości jazdy: wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, ocena sytuacji wokół pojazdu, płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika
– 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda; prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h, przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony tak, aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo; podczas wykonywania zadania nie wolno podpierać się nogami i potrącać pachołków

JAZDA W RUCHU DROGOWYM

Ta część egzaminu powinna trwać minimum 40 minut. Egzaminator może skrócić czas trwania egzaminu w ruchu drogowym do 25 minut, jeśli w tym czasie zostały już przez osobę egzaminowaną wykonane wszystkie przewidziane ustawą zadania. Zadania obowiązkowo wykonywane podczas jazdy w ruchu ulicznym:

– Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
– Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi i dwujezdniowymi
o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
– Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
– Przejazd przez skrzyżowania:  równorzędne (trzywlotowe i czterowlotowe),
oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu,
z sygnalizacją świetlną, na których ruch odbywa się wokół wyspy
dwupoziomowe (wjazd i zjazd), jeżeli takie skrzyżowania występują na trasie egzaminacyjnej
– Przejazd przez przejścia dla pieszych
– Parkowanie: prostopadłe (wjazd przodem – wyjazd tyłem), skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem) lub równoległe pomiędzy dwoma pojazdami
– Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej
– Przejazd przez torowisko tramwajowe lub kolejowe (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)
– Przejazd obok przystanku tramwajowego i autobusowego (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)
– Wykonanie manewrów:
wyprzedzania, omijania, wymijania
zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, w prawo oraz manewr zawracania na skrzyżowaniu
– Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu

przekonaliśmy cię ? zapisz się na kurs 

zapisz się