Kategoria B

Nasze samochody

Posiadamy samochody egzaminacyjne Hyundai i20

Ograniczenia prawne i wiekowe!

Kategoria B uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dmc nie przekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu lub motocykla), również z przyczepą o dmc nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dmc zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t; mikrobusem, jeśli posiada do 9 miejsc siedzących; ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Wymagany wiek: skończone 18 lat (kurs można rozpocząć 3 m-ce przed ukończeniem 18 lat).
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest posiadanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) kategorii B.

Ważne!

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) należy obowiązkowo dostarczyć najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie kursu prawa jazdy.

Szczegółowe informacje czym jest i jak uzyskać PKK znajdują się poniżej.

czytaj więcej

zapisz się na kurs prawa jazdy kategorii B już teraz

Nie odnaleziono wydarzeń!
zapisz się

kursy na prawo jazdy kategorii B

Kurs z wykładami stacjonarnie składa się z części teoretycznej 30 godzin lekcyjnych (45 min) i części praktycznej 30 godzin zegarowych (60 min) oraz egzaminów wewnętrznych (teoretycznego i praktycznego). 
Teoria w weekendy stacjonarnie trwa 2 tygodnie i są to 4 spotkania po 7,5 godziny lekcyjnej (soboty i niedziele od godz. 10:00 do 16.00).
Sala wykładowa Bielany ul. Daniłowskiego 2/4, 01-833 Warszawa.
Część praktyczna kursu rozpoczyna się po zakończeniu części teoretycznej.
Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) należy obowiązkowo dostarczyć najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie kursu prawa jazdy z wykładami stacjonarnie.

Kurs online (rozpoczęcie w dowolnym terminie)
składa się z nauki online (30 dniowy dostęp online do platformy z nauką), egzaminu teoretycznego w WORD, następnie realizujemy: 4 godziny lekcyjne (45 min) I pomocy przedmedycznej i część praktyczną – 30 godzin zegarowych (60 min) oraz egzaminu wewnętrznego praktycznego.
Część praktyczna kursu rozpoczyna się po zdanym egzaminie teoretycznym w WORD. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK
konieczny dopiero na etapie zapisu na egzamin teoretyczny w WORD.

Kurs praktyczny (po egzminie teoretycznym w WORD) składa się z 4 godzin lekcyjnych (45 min) I pomocy przedmedycznej i części praktycznej – 30 godzin zegarowych (60 min) oraz egzaminu wewnętrznego praktycznego.
Kursu rozpoczyna się po zdanym egzaminie teoretycznym w WORD.

Zajęcia praktyczne to 15 spotkań po 2 godziny zegarowe (30 godzin). Terminy spotkań kursant ustala bezpośrednio z instruktorem prowadzącym.  Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 21:00.

Zajęcia praktyczne samochodowe rozoczynają się na Bielanach, do wyboru dwa są punkty rozpoczącia ul. Daniłowskiego 2/4 lub metro Słodowiec.

cennik kursu kategoria B

KURS KAT. B

3200zł

kurs z wykładami stacjonarnie

W przypadku płatności jednorazowej cena kursu pomniejszona jest o 50zł.

 • 30 x 45 min. teoria
 • Testy na prawo jazdy wraz z aplikacją mobilną i e-podręcznikiem – 90 dni (aktualne pytania egzaminacyjne)
 • 30 x 60 min. praktyka
 • Egzamin wewnętrzny teoretyczny (pierwszy w cenie kursu)
 • Egzaminu wewnętrzny praktyczny (pierwszy w cenie kursu)
 • Po zakończeniu kursu egzaminy w WORD teoretyczny i praktyczny (płatne w WORD 50 zł i 200 zł)
Zapisz się

KURS KAT. B

3150zł

kurs online

 • Dostęp do platformy z nauką (+aplikacja mobilna) 30 dni (aktualne pytania egzaminacyjne)
 • egzamin teoretyczny w WORD (płatny w WORD 50 zł)
 • 4 x 45 min. I pomoc przedmedyczna
 • 30 x 60 min. praktyka
 • Egzaminu wewnętrzny praktyczny (pierwszy w cenie kursu)
 • Po zakończeniu kursu egzamin praktyczny w WORD (płatny w WORD 200 zł)
Zapisz się

KURS KAT. B

3150zł

kurs praktyczny – po egzaminie teoretycznym w WORD

 • 4 x 45 min. I pomoc przedmedyczna
 • 30 x 60 min. praktyka
 • Egzaminu wewnętrzny praktyczny (pierwszy w cenie kursu)
 • Po zakończeniu kursu egzamin praktyczny w WORD (płatny w WORD 200 zł)
zapisz się

KURS KAT. B po B1

2600zł

podwyższenie uprawnień

 • 20 x 60 min. praktyka
 • Egzaminu wewnętrzny praktyczny (pierwszy w cenie kursu)
 • Po zakończeniu kursu egzamin praktyczny w WORD (płatny w WORD 200 zł)
zapisz się

PKK – Profil kandydata na kierowcę 

Od 19 stycznia 2013 r. zgodnie z ustawą o kierujących (Dz.U. z 2011 Nr 30 poz. 151 z późn. zm) osoba ubiegająca się o prawo jazdy w pierwszej kolejności powinna udać się do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca stałego zamieszkania, tam po złożeniu wniosku o wydanie prawa jazdy wraz z wymaganymi załącznikami otrzyma Profil Kandydata na Kierowcę tzw. PKK.
Czas oczekiwania na wygenerowanie profilu to 2 dni robocze (*).
Jednak pomimo obowiązujących przepisów czyli Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, czas otrzymania PKK wydłuża się czasem do około 3-5 TYGODNII. Powodem tego są wewnętrzne procedury wydziałów komunikacji (nie zgodne z obowiązującymi przepisami)
PKK stanowi podstawę do rozpoczęcia szkolenia oraz umożliwia przystąpienie do egzaminu w dowolnie wybranym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

(*) ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki wydawania i zatrzymywania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami, a także szczegółowe czynności organów i innych jednostek z tym związane oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach.
Rozdział 2
Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami
§ 5.
1.
Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie, przed przystąpieniem do szkolenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy, składa do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie następujące dokumenty (*):
1)
wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy, oraz o niewystępowaniu przesłanek, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz ust. 2 ustawy;
2)
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest ono wymagane;
3)
kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
4)
zgody, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy – jeżeli są wymagane;
5)
kopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada.
2.
Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1, danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców oraz danych zgromadzonych w bazie danych, właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, generuje profil kandydata na kierowcę w centralnej ewidencji kierowców za pomocą systemu teleinformatycznego.

===================================================================================================

(*) Prawo jazdy jest wydawane przez starostę, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu, a w uzasadnionych przypadkach właściwego ze względu na miejsce czasowego pobytu.

Jakie dokumenty należy złóżyć w Wydziale Komunikacji, aby uzyskać PKK

WYPEŁNIONY WNIOSEK

Wniosek papierowy do wypełnienia możesz pobrać np >> TU << lub złożyć wniosek elektronicznie za pośrednictwem ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ SYSTEMU POJAZD I KIEROWCA instrukcja wypełnienia wniosku, aby złożyć wniosek drogą elektroniczną należy posiadać profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny, a także założyć darmowe konto na stronie www.esp.pwpw.pl.

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI

Np dowód osobisty, paszport. W przypadku cudzoziemców kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej trwający dłużej niż 185 dni.

KOPIĘ POSIADANEGO PRAWA JAZDY jeśli takowe posiadamy

AKTUALNĄ FOTOGRAFIĘ

Zdjęcie powinno być aktualne i kolorowe o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm. Zdjęcie musi być wykonane na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry. Obejmuje wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

ORZECZENIE LEKARSKIE

Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badania kierowców.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Udostępniamy kontakt do zaprzyjaźnionego lekarza z uprawnieniami do badania kierowców. Badanie jest płatne u lekarza – cena spacjalna dla kursantów ProMotor.
Szczegóły w potwierdzeniu zapisu na kurs.

PISEMN ZGODĘ RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, jeżeli kandydat nie ukończył 18 lat.

co oferujemy ?

Doświadczoną kadrę instruktorską

nasi instruktorzy to kierowcy z wieloetnim doświadczeniem w prowadzeniu i obsłudze samochodów.  

Wsparcie merytoryczne

odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia dotyczące praktycznych zagadnień związanych z przygotowaniem do egzaminu na prawo jazdy kat B, wykonania poszczególnych zdań czy codziennej jazdy samochodem osobwym

Profesjonalnie przygotowany i bezpieczny plac

 2600 m2 profjonalnie przygotowanej i bezpiecznej powierzchni placu manewrowego

egzamin teoretyczny
kategoria B

weryfikuje znajomość kursanta z zakresu:

– przepisy ruchu drogowego

– znaki i sygnały drogowe

– obsługę bieżącą pojazdu

– teorię techniki i taktyki jazdy

– pomoc przedmedyczną i podstawy ratownictwa drogowego

egzamin praktyczny kategoria B

PLAC MANEWROWY

CZYNNOŚĆI KONTRONO-OBSŁUGOWE

W tej części egzaminu zadania są losowane przez osobę egzaminowaną lub komputerowo. Każda osoba egzaminowana otrzymuje 2 zadania do wykonania – pierwsze zadanie dotyczy sprawdzenia płynów lub sygnału dźwiękowego, a drugie zadanie dotyczące sprawdzenia świateł.

1. Wykonujemy pierwsze wylosowane zadanie. Musimy wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się:
– poziom oleju w silniku
– poziom płynu hamulcowego
– poziom płynu chłodzącego silnik
– poziom płynu w spryskiwaczach
– lub działanie sygnału dźwiękowego
2. Wykonujemy drugie wylosowane zadanie, czyli sprawdzamy działanie świateł (należy włączyć światła i sprawdzić – na zewnątrz pojazdu – czy działają):
– działanie świateł pozycyjnych/postojowych
– działanie świateł mijania
– działanie świateł drogowych
– działanie świateł hamowania „STOP” (możemy poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła „STOP”)
– działanie świateł cofania
– działanie świateł kierunkowskazów (należy sprawdzić oba – lewy i prawy)
– działanie świateł awaryjnych
– działanie świateł przeciwmgłowych
– działanie świateł przeciwmgłowych tylnych (jeżeli występują)

Na wykonanie czynności egzaminowany ma nie więcej niż 5 min.

Przygotowując pojazd do jazdy należy pamiętać o:
- 
odpowiednim ustawieniu fotela i zagłówka
– ustawieniu lusterek (ustawienie lusterek regulujemy dopiero, gdy fotel kierowcy jest już prawidłowo ustawiony)
– sprawdzeniu, czy wszystkie drzwi samochodu oraz klapa bagażnika są zamknięte
– zapięciu pasów bezpieczeństwa

JAZDA PASEM RUCHU DO PRZODU I DO TYLU

Odległości dla kat. B,
a = 30,5m
b = 3m
c = 27,5m
d = 6m 
e = 9m
f = 5m
r = 6m  R = 6m
Wykonując zadanie można popełnić 1 błąd. Po drugiej nieudanej próbie wykonania zadania egzamin zostanie przerwany. Próba wykonania zadania nie zostanie zaliczona, jeśli:
– silnik zgaśnie
– wystąpi utrata płynności jazdy (zatrzymanie pojazdu)
– nie zatrzymamy się w polu zatrzymania
– najedziemy na linię
– podczas jazdy do tyłu nie bedziemy obserwować toru jazdy przez tylną szybę pojazdu i przez lusterka
Egzamin zostanie przerwany, jeśli:
– przejedziemy przez linię
– potrącimy lub najedziemy na pachołek lub tyczkę
– popełnimy błąd przy drugiej próbie wykonania zadania

 RUSZANIE Z MIEJSCA DO PRZFDU NA WZNIESIENIU

Wykonując zadanie można popełnić 1 błąd. Po drugiej nieudanej próbie wykonania zadania egzamin zostanie przerwany.
Próba wykonania zadania nie zostanie zaliczona, jeśli:
– silnik zgaśnie
– pojazd cofnie się o więcej niż 0,2 m (20 cm)
Egzamin zostanie przerwany, jeśli:
– popełnisz błąd przy drugiej próbie wykonania zadania

Kąt = między 2,5° a 5,5°
Odległości dla kategorii B: a = co najmniej 1,5 x długość pojazdu | szerokość pasa = 3m

JAZDA W RUCHU DROGOWYM

Ta część egzaminu powinna trwać minimum 40 minut. Egzaminator może skrócić czas trwania egzaminu w ruchu drogowym do 25 minut, jeśli w tym czasie zostały już przez osobę egzaminowaną wykonane wszystkie przewidziane ustawą zadania.

Zadania obowiązkowo wykonywane podczas jazdy w ruchu ulicznym:

– Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
– Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi i dwujezdniowymi
o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
– Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
– Przejazd przez skrzyżowania:  równorzędne (trzywlotowe i czterowlotowe),
oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu,
z sygnalizacją świetlną, na których ruch odbywa się wokół wyspy
dwupoziomowe (wjazd i zjazd), jeżeli takie skrzyżowania występują na trasie egzaminacyjnej
– Przejazd przez przejścia dla pieszych
– Parkowanie: prostopadłe (wjazd przodem – wyjazd tyłem), skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem) lub równoległe pomiędzy dwoma pojazdami
– Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej
– Przejazd przez torowisko tramwajowe lub kolejowe (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)
– Przejazd obok przystanku tramwajowego i autobusowego (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)
– Wykonanie manewrów:
a) wyprzedzania, omijania, wymijania
b)zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, w prawo oraz manewr zawracania na skrzyżowaniu

– Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu

przekonaliśmy cię ? zapisz się na kurs

zapisz się