Archiwum regulaminów

Regulamin obowiązujący do 14.05.2023


§ 1
Zasady ogólne

 1. Warunkiem uczestniczenia w Kursie jest posiadanie przez Uczestnika kursu Profilu Kandydata na Kierowcę („PKK”).
 2. Przed rozpoczęciem Kursu Uczestnik kursu zobowiązany jest dostarczyć do OSK Profil Kandydata na Kierowcę („PKK”) w celu weryfikacji .
 3. Uczestnik kursu ma obowiązek stawiać na wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne w ustalonym w harmonogramie miejscu i czasie.
 4. Zajęcia teoretyczne odbywają się w Sali wykładowej OSK przy ul. Daniłowskiego 2/4 w Warszawie, plac manewrowy mieści się przy ul. Powstańców Śląskich 118 (wjazd od ul. Oławskiej) Warszawa-Bemowo.
 5. Godziny zajęć teoretycznych równają się 45 minutom, a zajęć praktycznych 60 minutom.
  Zajęcia praktyczne dla kat. A, A2, A1 i AM rozpoczynają się i kończą na placu manewrowym OSK (ul. Powstańców Śląskich 118). Zajęcia praktyczne dla kategorii B i BE rozpoczynać się w miejscu wskazanym przez instruktora. Przed przystąpieniem do zajęć praktycznych Uczestnik kursu zobowiązany jest posiadać dowód tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość oraz Kartę Przeprowadzonych Zajęć („KPZ”).
 6. Uczestnik kursu, w stosunku do którego istnieje podejrzenie, że jest w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków, który stawia się w celu odbycia zajęć teoretycznych lub zajęć praktycznych, nie zostanie dopuszczony do udziału w Kursie. Kontrolę w zakresie trzeźwości, bycia pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków, przeprowadzają organy policji.
 7. Maksymalny czas na zakończenie kursu to 6 miesięcy od daty jego rozpoczęcia. W przypadku przekroczenia tego terminu niezrealizowane zajęcia przepadają. W okres ten nie wlicza się czasu zawieszenia przez OSK zajęć praktycznych dla kategorii: A, A2, A1 i AM (od 1 listopada do 31 marca).
 8. Egzamin wewnętrzny praktyczny i teoretyczny może zostać odwołany z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. Niestawienie się na egzamin lub przekazanie informacji w innym terminie jest równoznaczne z niezaliczeniem egzaminu.
 9. W przypadku gdy przepadła część zajęć praktycznych kursu (np. z powodu: nieobecności, braku KPZ, braku wymaganego stroju dla kat. A, A2, A1, AM) kursant jest zobowiązany wykupić brakujące godziny jako jazdy doszkalające.
 10. Karta Przeprowadzonych Zajęć („KPZ”) jest wydawana Uczestnikowi kursu z chwilą rozpoczęcia kursu, po zakończeniu szkolenia teoretycznego oraz praktycznego podlega zwrotowi do OSK. Przed przystąpieniem do zajęć, Uczestnik kursu zobowiązany jest posiadać Kartę Przeprowadzonych Zajęć („KPZ”). To podstawowy dokument potwierdzający fakt odbywania przez kandydata kursu. Właścicielem KPZ jest Uczestnik kursu.
 11. Jeżeli Uczestnik kursu przystąpi do zajęć praktycznych w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, zajęcia nie zostaną zrealizowane z winy Uczestnika kursu (patrz pkt.9) i przepadają.
  § 2
  Odbywanie zajęć teoretycznych
 12. Terminy odbywania się zajęć teoretycznych ustala OSK.
 13. W przypadku zaistnienia sytuacji losowej, uniemożliwiającej przeprowadzenie części zajęć teoretycznych z przyczyn leżących po stronie OSK, OSK zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Uczestnika kursu. W przypadku odwołania zajęć teoretycznych OSK zobowiązuje się przeprowadzić zajęć w możliwie najszybszym terminie, po jego uzgodnieniu ze wszystkimi Uczestnikami kursu.
 14. Stawienie się Uczestnika kursu na zajęciach teoretycznych w czasie przekraczającym 15 minut od ustalonej godziny ich rozpoczęcia, traktowana jest, jako nieobecność.
  § 3
  2
  Odbywanie zajęć praktycznych
 15. W celu ustalenia indywidualnego terminu zajęć praktycznych lub jego zmiany (Uczestnik kursu ma obowiązek poinformowania OSK o swojej nie obecności na zajęciach praktycznych):
  a) Uczestnik kursu kat. A, A2, A1 lub AM powinien w godzinach pracy placu manewrowego OSK (ul. Widawska, róg ul. Księcia Bolesława), tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00, skontaktować się z instruktorem za pośrednictwem numeru telefonu wskazanego na stronie OSK oraz podać przypisany mu numer kursanta (wpisany w książeczce jazd – wewnętrzny dokument OSK wydawany na ostatnich zajęciach teoretycznych).
  b) Uczestnik kursu kat. B lub BE powinien ustalić termin z instruktorem, którego dane osobowe, w tym numer telefonu wskazane są w książeczce jazd (wewnętrzny dokument OSK wydawany na ostatnich zajęciach teoretycznych) oraz podać przypisany mu numer kursanta.
 16. Uczestnik kursu, przystępując do zajęć praktycznych kat. A, A2, A1 lub AM, powinien być ubrany w buty za kostkę, długie spodnie, okrycie wierzchnie z długim rękawem, rękawiczki oraz kominiarkę w przypadku korzystania z kasku OSK. Nie spełnienie powyższych wymogów co do stroju skutkuje niedopuszczeniem do zajęć, które przepadają z winy Uczestnika kursu.
 17. Uczestnik kursu nie posiadający Karty Przeprowadzonych Zajęć nie może wsiąść za kierownicę pojazdu nauki jazdy, brak KPZ skutkuje niedopuszczeniem do zajęć, które przepadają z winy Uczestnika kursu. .
 18. Każdy uczestnik kursu może odwołać zajęcia praktyczne z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. W celu zmiany terminu zajęć praktycznych kontaktując się telefonicznie nie później jak 24 godziny przed terminem zajęć, w godzinach pracy OSK wskazanych w pkt 1 a) lub b) powyżej.
 19. Odwołanie przez Uczestnika kursu zajęć praktycznych w terminie późniejszym niż określony w punkcie 4 powyżej oraz stawienie się na umówionych zajęciach praktycznych w czasie przekraczającym 15 minut od ustalonej godziny ich rozpoczęcia traktowana jest jako nieobecność.
 20. Nieodwołanie zajęć i niestawienie się Uczestnika kursu na zajęciach praktycznych powoduje odnotowanie nieobecności.
 21. W przypadku zaistnienia ważnej przyczyny losowej, uniemożliwiającej przeprowadzenie części zajęć praktycznych z przyczyn leżących po stronie OSK, OSK zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Uczestnika kursu oraz zobowiązuje się przeprowadzić zajęcia w możliwie najszybszym terminie, po jego uzgodnieniu z Uczestnikiem kursu.
 22. W przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych, jeżeli prowadzenie zajęć zagraża bezpieczeństwu Uczestnika kursu lub innych uczestników ruchu drogowego, instruktor może przerwać lub odwołać zajęcia praktyczne.
 23. Instruktor decyduje o programie szkolenia praktycznego, wybiera ćwiczenia, typ pojazdu oraz trasy szkolenia.
  § 4
  Egzamin wewnętrzny i zakończenie kursu
 24. Egzamin wewnętrzny składa się z części:
  1) teoretycznej – przeprowadzanej w sali wykładowej przy użyciu testu komputerowego;
  2) praktycznej – przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym po uzyskaniu przez osobę szkoloną pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu – jeżeli jest wymagana.
 25. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów wewnętrznych przez Uczestnika kursu, Profil Kandydata na Kierowcę („PKK”) jest aktualizowany, a Uczestnik kursu może zapisać się na egzaminy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego („WORD”)

Regulamin obowiązujący do 31.12.2021

§ 1

Zasady ogólne

 1. Warunkiem uczestniczenia w Kursie jest posiadanie przez Uczestnika kursu Profilu Kandydata na Kierowcę („PKK”).
 2. Przed rozpoczęciem Kursu Uczestnik kursu zobowiązany jest dostarczyć do OSK Profil Kandydata na Kierowcę („PKK”) w celu weryfikacji .
 3. Uczestnik kursu ma obowiązek stawiać na wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne w ustalonym w harmonogramie miejscu i czasie.
 4. Zajęcia teoretyczne odbywają się w Sali wykładowej OSK przy ul. Daniłowskiego 2/4 w Warszawie, plac manewrowy mieści się przy ul. Widawska, róg ul. Księcia Bolesława.
 5. Godziny zajęć teoretycznych równają się 45 minutom, a zajęć praktycznych 60 minutom.

Zajęcia praktyczne dla kat. A, A2, A1 i AM rozpoczynają się i kończą na placu manewrowym OSK (ul. Widawska, róg ul. Księcia Bolesława). Zajęcia praktyczne dla kategorii B i BE  rozpoczynać się w miejscu wskazanym przez instruktora. Przed przystąpieniem do zajęć praktycznych Uczestnik kursu zobowiązany jest posiadać dowód tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość oraz Kartę Przeprowadzonych Zajęć („KPZ”).  

 • Uczestnik kursu, w stosunku do którego istnieje podejrzenie, że jest w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków, który stawia się w celu odbycia zajęć teoretycznych lub zajęć praktycznych, nie zostanie dopuszczony do udziału w Kursie. Kontrolę w zakresie trzeźwości, bycia pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków, przeprowadzają organy policji.
 • Maksymalny czas na zakończenie kursu to 6 miesięcy od daty jego rozpoczęcia. W przypadku przekroczenia tego terminu niezrealizowane zajęcia przepadają. W okres ten nie wlicza się czasu zawieszenia przez OSK zajęć praktycznych dla kategorii: A, A2, A1 i AM (od 1 listopada do 31 marca). 
 • Egzamin wewnętrzny praktyczny i teoretyczny może zostać odwołany z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. Niestawienie się na egzamin lub przekazanie informacji w innym terminie jest równoznaczne z niezaliczeniem egzaminu.
 • W przypadku gdy przepadła część zajęć praktycznych kursu (np. z powodu: nieobecności, braku KPZ, braku wymaganego stroju dla kat. A, A2, A1, AM) kursant jest zobowiązany wykupić brakujące godziny jako jazdy doszkalające.
 • Karta Przeprowadzonych Zajęć („KPZ”) jest wydawana Uczestnikowi kursu z chwilą rozpoczęcia kursu, po zakończeniu szkolenia teoretycznego oraz praktycznego podlega zwrotowi do OSK. Przed przystąpieniem do zajęć, Uczestnik kursu zobowiązany jest posiadać Kartę Przeprowadzonych Zajęć („KPZ”). To podstawowy dokument potwierdzający fakt odbywania przez kandydata kursu. Właścicielem KPZ jest Uczestnik kursu.
 • Jeżeli Uczestnik kursu przystąpi do zajęć praktycznych w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, zajęcia nie zostaną zrealizowane z winy Uczestnika kursu (patrz pkt.9) i przepadają.

§ 2

Odbywanie zajęć teoretycznych

 1. Terminy odbywania się zajęć teoretycznych ustala OSK.
 2. W przypadku zaistnienia sytuacji losowej, uniemożliwiającej przeprowadzenie części zajęć teoretycznych z przyczyn leżących po stronie OSK, OSK  zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Uczestnika kursu. W przypadku odwołania zajęć teoretycznych OSK zobowiązuje się przeprowadzić zajęć w możliwie najszybszym terminie, po jego uzgodnieniu ze wszystkimi Uczestnikami kursu.
 3. Stawienie się Uczestnika kursu na zajęciach teoretycznych w czasie przekraczającym 15 minut od ustalonej godziny ich rozpoczęcia, traktowana jest, jako nieobecność.

§ 3

Odbywanie  zajęć praktycznych

 1. W celu ustalenia indywidualnego terminu zajęć praktycznych lub jego zmiany (Uczestnik kursu ma obowiązek poinformowania OSK o swojej nie obecności na zajęciach praktycznych):
 2.  Uczestnik kursu kat. A, A2, A1 lub AM powinien w godzinach pracy placu manewrowego OSK (ul. Widawska, róg ul. Księcia Bolesława), tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00, skontaktować się z instruktorem za pośrednictwem numeru telefonu wskazanego na stronie OSK oraz podać przypisany mu numer kursanta (wpisany w książeczce jazd – wewnętrzny dokument OSK wydawany na ostatnich zajęciach teoretycznych).
 3. Uczestnik kursu kat. B lub BE powinien ustalić termin z instruktorem, którego dane osobowe, w tym numer telefonu wskazane są w książeczce jazd (wewnętrzny dokument OSK wydawany na ostatnich zajęciach teoretycznych) oraz podać przypisany mu numer kursanta.
 4. Uczestnik kursu, przystępując do zajęć praktycznych kat. A, A2, A1 lub AM, powinien być ubrany w buty za kostkę, długie spodnie, okrycie wierzchnie z długim rękawem, rękawiczki oraz kominiarkę w przypadku korzystania z kasku OSK. Nie spełnienie powyższych wymogów co do stroju skutkuje niedopuszczeniem do zajęć, które przepadają z winy Uczestnika kursu.
 5. Uczestnik kursu nie posiadający Karty Przeprowadzonych Zajęć nie może wsiąść za kierownicę pojazdu nauki jazdy, brak KPZ skutkuje niedopuszczeniem do zajęć, które przepadają z winy Uczestnika kursu.                      .
 6. Każdy uczestnik kursu może odwołać zajęcia praktyczne z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. W celu zmiany terminu zajęć praktycznych kontaktując się telefonicznie nie później jak 24 godziny przed terminem zajęć, w godzinach pracy OSK wskazanych w pkt 1 a) lub b) powyżej.
 7. Odwołanie przez Uczestnika kursu zajęć praktycznych w terminie późniejszym niż określony w punkcie 4 powyżej oraz stawienie się na umówionych zajęciach praktycznych w czasie przekraczającym 15 minut od ustalonej godziny ich rozpoczęcia traktowana jest jako nieobecność.
 8. Nieodwołanie zajęć i niestawienie się Uczestnika kursu na zajęciach praktycznych powoduje odnotowanie nieobecności.
 9. W przypadku zaistnienia ważnej przyczyny losowej, uniemożliwiającej przeprowadzenie części zajęć praktycznych z przyczyn leżących po stronie OSK, OSK  zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Uczestnika kursu oraz zobowiązuje się przeprowadzić zajęcia w możliwie najszybszym terminie, po jego uzgodnieniu z Uczestnikiem kursu.
 10. W przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych, jeżeli prowadzenie zajęć zagraża bezpieczeństwu Uczestnika kursu lub innych uczestników ruchu drogowego,  instruktor może przerwać lub odwołać zajęcia praktyczne.
 11. Instruktor decyduje o programie szkolenia praktycznego, wybiera ćwiczenia, typ pojazdu oraz trasy szkolenia.

§ 4

Egzamin wewnętrzny i zakończenie kursu

 1. Egzamin wewnętrzny składa się z części:

1)  teoretycznej – przeprowadzanej w sali wykładowej przy użyciu testu komputerowego;

2) praktycznej – przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym po uzyskaniu przez osobę szkoloną pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu – jeżeli jest wymagana.

2. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów wewnętrznych przez Uczestnika kursu, Profil Kandydata na Kierowcę („PKK”) jest aktualizowany, a Uczestnik kursu może zapisać się na egzaminy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego („WORD”)

Regulamin obowiązujący do 31.05.2018

 1. Każdy, chcąc uczestniczyć w kursie prawa jazdy, jest zobowiązany do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i dostarczenia na pierwsze zajęcia teoretyczne nr PKK (Profil Kandydata na Kierowcę).
 2. Szkolenie obejmuje:
  • kat. A, A2, A1: 30 godzin lekcyjnych (45 min) szkolenia teoretycznego i 20 godzin zegarowych szkolenia praktycznego. Kandydat na kierowcę, przystępując do zajęć praktycznych kat. A, A2, A1, powinien być ubrany w buty za kostkę, długie spodnie, kurtkę z długim rękawem, rękawiczki. ProMotor Nauka Jazdy zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do zajęć kursanta nie spełniającego powyższych wymogów co do stroju.
  • kat. AM: 30 godzin lekcyjnych (45 min) szkolenia teoretycznego i 5 godzin zegarowych szkolenia praktycznego. Kandydat na kierowcę, przystępując do zajęć praktycznych kat. AM, powinien być ubrany w buty za kostkę, długie spodnie, kurtkę z długim rękawem, rękawiczki. ProMotor Nauka Jazdy zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do zajęć kursanta nie spełniającego powyższych wymogów co do stroju.
  • kat. B: 30 godzin lekcyjnych (45 min) szkolenia teoretycznego i 30 godzin zegarowych szkolenia praktycznego;
  • kat. B+E: 15 godzin zegarowych szkolenia praktycznego;
  • wszystkie kategorie: pierwszy termin egzaminu wewnętrznego praktycznego i teoretycznego w cenie kursu, każdy kolejny płatny według cennika Szkolenia teoretyczne odbywają się w siedzibie ProMotor Nauka Jazdy, ul. Daniłowskiego 2/4, 01-833 Warszawa. Szkolenia praktyczne odbywają się na placu manewrowym (ul. Widawska, róg ul. Księcia Bolesława). Uiszczenie pełnej opłaty (lub zaliczki na poczet kursu w wysokości 700 zł) jest równoznaczne z wpisaniem kandydata na kierowcę do Książki Ewidencji Ośrodka ProMotor.
 3. Całkowita kwota za kurs może być rozłożona na dwie raty:
  • I rata płatna podczas zapisywania się na kurs gotówką lub przelewem (zaliczka 700 zł)
  • II rata płatna przed rozpoczęciem części praktycznej
 4. Osoby, które opłaciły kurs w pełnej kwocie do dnia jego rozpoczęcia, otrzymują gwarancję utrzymania ceny kursu przez 6 miesięcy. Jeżeli czas trwania szkolenia jest dłuższy, cena może ulec zmianie.
 5. Maksymalny czas na zakończenie kursu to 24 miesiące od daty jego rozpoczęcia. W przypadku przekroczenia tego terminu niezrealizowane zajęcia przepadają.
 6. Karta przeprowadzonych zajęć jest dokumentem OSK ProMotor i należy ją przechowywać starannie, a po zakończeniu szkolenia teoretycznego oraz praktycznego podlega zwrotowi do Ośrodka.
 7. Instruktor jest osobą decydującą o programie szkolenia praktycznego: wybiera ćwiczenia, typ pojazdu oraz trasy szkolenia.
 8. Każdy uczestnik kursu może odwołać zajęcia praktyczne z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. Niestawienie się na zajęcia lub przekazanie informacji w innym terminie spowoduje odnotowanie nieobecności.
 9. Egzamin wewnętrzny praktyczny i teoretyczny może zostać odwołany z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. Niestawienie się na egzamin lub przekazanie informacji w innym terminie jest równoznaczne z niezaliczeniem egzaminu.
 10. W przypadku nie wyjeżdżenia wszystkich zajęć praktycznych (wynikających, np. z nieobecności) kursant jest zobowiązany wykupić brakujące godziny jako jazdy doszkalające.
 11. Jeżeli kursant przystąpi do zajęć praktycznych w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, zajęcia nie zostaną zrealizowane z winy kursanta (patrz pkt.10).
 12. Opłacone jazdy doszkalające należy wyjeździć w okresie 3 miesięcy. Po tym terminie zrealizowane jazdy przepadają.
 13. Złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.