Kategoria BE
Strona główna » Prawo Jazdy » Kategoria B+E

Kto może zrobić prawo jazdy kategorii BE?

Kat. B+E - (BE) uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dmc nie przekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu lub motocykla), z przyczepą o dmc nie przekraczającej rzeczywistej masy własnej pojazdu ciągnącego. Prawo jazdy kat. B+E uprawnia również do kierowania traktorem oraz traktorem z przyczepą lub przyczepami (czyli kat. B+E daje również takie same uprawnienia, jak prawo jazdy kat.T). Wymagany wiek: skończone 18 lat. Dodatkowym warunkiem otrzymania prawa jazdy kat. B+E jest posiadanie prawa jazdy kat. B.


WAŻNE!!!

PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) NALEŻY OBOWIĄZKOWO ZABRAĆ ZE SOBĄ NA PIERWSZE ZAJĘCIA TEORETYCZNE KURSU PRAWA JAZDY.


Co to jest PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK)?

Od 19 stycznia 2013 r. zgodnie z nową ustawą o kierujących (Dz.U. z 2011 Nr 30 poz. 151 z późn. zm) osoba ubiegająca się o prawo jazdy w pierwszej kolejności powinna udać się do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca stałego zameldowania. Tam po złożeniu wymaganych dokumentów otrzyma Profil Kandydata na Kierowcę tzw. PKK. Ustawowy czas oczekiwania na wygenerowanie profilu to 48 godzin. W przypadku np. zmiany meldunku bez wymiany dokumentu prawa jazdy, złożenie wniosku w innym wydziale komunikacji niż zgodny z miejscem zameldowania wydłuża się czas otrzymania PKK do około 3-5 TYGODNII. Po otrzymaniu profilu, kandydat zgłasza się do Ośrodka Szkolenia Kierowców, który w formie elektronicznej pobiera PKK do swojej ewidencji. PKK stanowi podstawę do rozpoczęcia szkolenia oraz umożliwia przystąpienie do egzaminu w dowolnie wybranym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.


Jakie dokumenty należy złożyć w Wydziale Komunikacj,i aby uzyskać PKK:
 1. wypełniony formularz - wniosek
 2. dowód tożsamości
 3. jedną wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (Zdjęcie wykonane na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry. Obejmuje wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku),
 4. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców
 5. pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (dot. kat. AM, A1, B1)
 6. kserokopię prawa jazdy wydanego za granicą wraz z tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym)
 7. w przypadku cudzoziemca - kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej trwający dłużej niż 185 dni

Ile czasu trwa kurs?

Część praktyczna to 15 godz. zegarowych i rozpoczyna się po zakończeniu teorii. Jest to 7 spotkań po 2 godziny zegarowe. Terminy spotkań kursant ustala bezpośrednio z instruktorem prowadzącym.


Co oferujemy?
 • pomoce audiowizualne ułatwiające zrozumienie i zapamiętanie materiału
 • odpowiedzi i wyjaśnienia dotyczące praktycznych zagadnień związanych z przygotowaniem do egzaminu na prawo jazdy
 • wsparcie doświadczonych kierowców (instruktorów z ponad 10-letnim doświadczeniem w prowadzeniu i obsłudze pojazdów)
 • naukę poprzez ćwiczenia na różnych modelach motocykli, w różnych warunkach drogowych
 • profesjonalny sposób przygotowania do egzaminu na dużym wyłączonym z ruchu placu

Wykłady podzielone są na następujące zagadnienia

 • przepisy ruchu drogowego
 • znaki i sygnały drogowe
 • obsługa bieżąca pojazdu
 • teoria techniki i taktyki jazdy
 • pomoc przedmedyczna i podstawy ratownictwa drogowego

W ramach kursu kandydat otrzymuje materiały szkoleniowe:


Na czym polega egzamin?

PLAC MANEWROWY

Na placu manewrowym sprawdzane są następujące umiejętności:

 1. Czynności kontrolno-obsługowe
 2. Przygotowanie do jazdy
 3. Sprzęganie pojazdu silnikowego z przyczepą
 4. Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (jazda po łuku)
 5. Manewry (wylosowany zestaw 2 zadań)

Czynności kontrolno-obsługowe

W tej części egzaminu zadania są losowane przez osobę egzaminowaną lub komputerowo. Każda osoba egzaminowana otrzymuje 2 zadania do wykonania - pierwsze zadanie dotyczy sprawdzenia płynów lub sygnału dźwiękowego, a drugie zadanie dotyczące sprawdzenia świateł.

Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.

Zadanie 1. Należy wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się:

 • poziom oleju w silniku
 • poziom płynu hamulcowego
 • poziom płynu chłodzącego silnik
 • poziom płynu w spryskiwaczach
 • lub działanie sygnału dźwiękowego

Zadanie 2. Sprawdzamy działanie świateł (należy włączyć światła i sprawdzić - na zewnątrz pojazdu - czy działają):

 • działanie świateł pozycyjnych/postojowych
 • działanie świateł mijania
 • działanie świateł drogowych
 • działanie świateł hamowania "STOP" (możemy poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła "STOP")
 • działanie świateł cofania
 • działanie świateł kierunkowskazów (należy sprawdzić oba - lewy i prawy)
 • działanie świateł awaryjnych
 • działanie świateł przeciwmgłowych
 • działanie świateł przeciwmgłowych tylnych (jeżeli występują)

Przygotowanie do jazdy

Przygotowanie do jazdy polega na wykonaniu kolejno następujących czynności:

 • odpowiednie ustawienie fotela i zagłówka
 • ustawienie lusterek (ustawienie lusterek regulujemy dopiero, gdy fotel kierowcy jest już prawidłowo ustawiony)
 • sprawdzenie, czy wszystkie drzwi samochodu oraz klapa bagażnika są zamknięte
 • zapięcie pasów bezpieczeństwa

Sprzęganie pojazdu silnikowego z przyczepą

W trakcie sprzęgania pojazdu silnikowego z przyczepą należy kolejno wykonać następujące czynności:

 • sprawdzić mechanizm sprzęgający, przewody hamulcowe i przewody elektryczne
 • sprawdzić sposób mocowania i zabezpieczenia ładunku na przyczepie
 • podjechać pojazdem silnikowym przed przyczepę
 • cofnąć pojazdem w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający wykonanie sprzęgania
 • zaciągnąć hamulec awaryjny, wyłączyć silnik pojazdu
 • wyregulować wysokość zaczepu przyczepy
 • połączyć zaczep przyczepy z hakiem pojazdu silnikowego i zabezpieczyć je przed rozłączeniem
 • podłączyć do pojazdu silnikowego przewody elektryczne przyczepy
 • sprawdzić działanie świateł przyczepy
 • zwolnić hamulec postojowy przyczepy (jeśli jest w niego wyposażona)

Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (jazda po łuku)

Wymiary placu manewrowego dla kat. B+E: a = 32m | b = 4m | c = 25m | d = 16,5m | e = 23,5m | r = 15m | R = 12m

Wykonując zadanie można popełnić 1 błąd. Po drugiej nieudanej próbie wykonania zadania egzamin zostanie przerwany.

W trakcie cofania (jazda pasem ruchu do tyłu) można zatrzymywać pojazd i ponawiać jazdę do przodu (korekta toru jazdy), pod warunkiem, że zadanie zostanie ukończone w czasie nie dłuższym niż 5 minut.

Próba wykonania zadania nie zostanie zaliczona, jeśli:

 • silnik zgaśnie
 • wystąpi utrata płynności jazdy (zatrzymanie pojazdu) w trakcie jazdy do przodu
 • pojazd nie zostanie zatrzymany w polu zatrzymania
 • pojazd najedzie na linię
 • podczas jazdy do tyłu osoba egzaminowana nie obserwuje toru jazdy przez lusterka
 • podczas jazdy pasem ruchu do tyłu zostanie przekroczony limit czasu (5 min.)

Egzamin zostanie przerwany, jeśli:

 • pojazd przejedzie przez linię
 • pojazd potrąci lub najedzie na pachołek lub tyczkę
 • osoba egzaminowana popełni błąd przy drugiej próbie wykonania zadania

Manewry (zestaw zadań na placu manewrowym)

Podczas egzaminu na prawo jazdy kat. B+E na placu manewrowym po zakończeniu jazdy pasem ruchu do przodu i do tyłu, osoba egzaminowana wykonuje jeszcze wybrany losowo zestaw 2 zadań egzaminacyjnych.

Parkowanie skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem)
Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem, wyjazd tyłem)

lub

Parkowanie skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem)
Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

lub

Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem, wyjazd przodem)
Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem, wyjazd tyłem)

lub

Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem, wyjazd przodem)
Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Parkowanie skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem)

a = 14m | b = 4,6m | c = 7,5m | d = nie mniej niż 2m

Kryteria zaliczenia zadania:

 • właściwa pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska
 • właściwe sygnalizowanie kierunkowskazem zamiaru zmiany kierunku jazdy
 • w trakcie wykonywania zadania możliwa jest jedna korekta toru jazdy
 • pojazd nie może wyjechać poza określony obszar wjazdu ani najechać na linie ograniczające stanowisko
 • nie można potrącić żadnego z pachołków/tyczek

Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem lub przodem, zależnie od zestawu zadań)

Parkowanie prostopadłe - wjazd przodem

Parkowanie prostopadłe - wjazd tyłem

Odległości dla kategorii B+E: a = 14m | b = 4m | c = 12m | d = nie mniej niż 2m

Kryteria zaliczenia zadania:

 • właściwa pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska
 • właściwe sygnalizowanie kierunkowskazem zamiaru zmiany kierunku jazdy
 • w trakcie wykonywania zadania możliwa jest jedna korekta toru jazdy
 • pojazd nie może najechać na krawężnik ani na linie ograniczające stanowisko
 • nie można potrącić żadnego z pachołków/tyczek

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

a = co najmniej długość zespołu pojazdów | szerokość pasa = 3,5m | kąt nachylenia 2,5º - 5,5º

Kryteria zaliczenia zadania:

 • w trakcie wjeżdżania pojazdem na wzniesienie osoba egzaminowana zatrzymuje pojazd i zaciąga hamulec awaryjny
 • w następnej kolejności osoba egzaminowana rusza pojazdem do przodu stopniowo zwalniając hamulec awaryjny
 • w trakcie wykonywania zadania pojazd nie może się cofnąć o więcej niż 0,2 m (20 cm)
 • osoba egzaminowana nie może dopuścić do zgaśnięcia silnika pojazdu

JAZDA W RUCHU DROGOWYM

Ta część egzaminu powinna trwać minimum 40 minut. Zadania obowiązkowo wykonywane podczas jazdy w ruchu ulicznym:

 1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
 2. Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi i dwujezdniowymi
  • o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
  • posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
 3. Jazdami drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
 4. Przejazd przez skrzyżowania
  • równorzędne (trzywlotowe i czterowlotowe)
  • oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu
  • z sygnalizacją świetlną
  • na których ruch odbywa się wokół wyspy
  • dwupoziomowe (wjazd i zjazd), jeżeli takie skrzyżowania występują na trasie egzaminacyjnej
 5. Przejazd przez przejścia dla pieszych
 6. Parkowanie - prostopadłe (wjazd przodem - wyjazd tyłem), skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem) lub równoległe pomiędzy dwoma pojazdami
 7. Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej
 8. Przejazd przez torowisko tramwajowe lub kolejowe (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)
 9. Przejazd obok przystanku tramwajowego i autobusowego (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)
 10. Wykonanie manewrów:
  • wyprzedzania, omijania, wymijania
  • zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, w prawo oraz manewr zawracania na skrzyżowaniu
 11. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu

Copyright

© Copyright by ProMotor Nauka Jazdy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by divbox.pl

ProMotor Nauka Jazdy

ul. Daniłowskiego 2/4
01-833 Warszawa
tel. 022 423 30 33
biuro@pro-motor.pl